About

palak ek gandi ladki hai palak kisi ki bandi ladki hai palak ek chat par soti hai palak poti karne ke liye roti hai palak ek gol roti hai palak ek choti hai